Informace k volbám do orgánů klubu ve volebním roce 2019

Konference klubu na svém jednání dne 2.2.2019 projednala průběh voleb a vylosovala dle volebního řádu ČKCHABJ, § 5 odst. 1 a 2 volební komisi ve složení:

Oblast č. 1 – Petr Komárek

Oblast č. 7 – Martin Křižák

Oblast č. 10 – Branislav Oravec – zvolen předsedou volební komise

 1. právo volit a být volen

toto právo je zakotveno ve stanovách klubu v čl. II, odst. 5a.

 • Právo volit má podle §1 odst. 1 VŘ každý právoplatný člen, tzn. že k datu volby probíhající v dané oblasti má zaplaceny členské příspěvky a je veden v evidenci členské základny. Pokud se člen nemůže z vážných příčin zúčastnit voleb (např. zdravotní důvody), může volit na základě písemné plné moci dané jinému právoplatnému členovi dané oblasti.
 • Právo kandidovat a být volen má podle § 1 odst. 2 VŘ každý právoplatný člen, který má zaplaceny členské příspěvky, je veden v evidenci členské základny a k 31.12.2019 dovršil věku 18-ti let (dovršení plnoletosti k termínu vyhlášení výsledku voleb je podmínkou vyplývající z ustanovení NOZ, tzn. Osoba zvolená do statutárního orgánu musí splňovat podmínku způsobilosti k právním úkonům).
 1. kandidátka do výboru klubu

Návrh kandidátů přijímá a zpracovává předseda volební komise, který ve spolupráci se stávajícím výborem klubu sestaví oficiální kandidátku do funkcí ve výboru klubu a volených komisí v termínech stanovených VŘ a konferencí klubu.

 • Kandidáti musí být navrženy přímo do funkcí pro které budou voleni (§2 odst. 3 VŘ ).
 • Kandidáti musí být se svou kandidaturou obeznámeni (zejména s náplní výkonu funkce) a musí s ní souhlasit (§2 odst. 4 VŘ). Součástí návrhu kandidáta do funkce, zaslaného předsedovi volební komise, musí být písemný souhlas navrženého člena o kandidatuře do navržené funkce.
 • Kandidáti navrženi do funkce výboru klubu (7 funkcí dle stanov čl. IV , odst. 2b) nemohou již kandidovat do jiných volených funkcí.
 • Dle § 2 odst. 5 mají právo podílet se na sestavení (resp. navrhovat kandidáty) všichni členové oblasti. Může nastat situace, že jeden člen bude navržen do více funkcí (nemělo by se to stát z důvodu nutnosti kandidáta písemně z návrhem souhlasit).

Pokud by přesto tato kolizní situace nastala, platí návrh, který splňuje podmínky kandidatury dané VŘ a byl předsedovi volební komise doručen dříve.

 

 1. Volba vedoucího oblasti

Volba vedoucího oblasti se řídí § 3 VŘ. Pro zachování regulérnosti volebního modelu FPTP je i na tuto funkci nutné navrhnout nim. 2 kandidáty.

 • Podmínky kandidatury jsou shodné s volbou do výboru klubu.
 • Kandidát na vedoucího oblasti může souběžně být kandidátem do kárné komise.
 1. volba komisí

Volba revizní a kárné komise se řídí § 4 VŘ.

 • Kandidáti do revizní komise nesmí kandidovat do jiných funkcí klubu, včetně orgánů volených mimo VŘ (např. bonitační komise).
 • Kandidáti do kárné komise mohou kandidovat na funkce vedoucího oblasti.
 1. termíny
 • návrhy kandidátů zaslané předsedovy volební komise do 31.7.2019  ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) termín schválen konferencí. V období od 1.8.2019 do 31.8.2019 nebudou již přijímány návrhy v souladu s ustanovením §2 odst. 5., toto období je vyhrazeno pro zpracování doručených návrhů a případné doplnění kandidátky výborem klubu dle §2 odst. 6 a § 4 odst. 2 VŘ.
 • zpracování oficiální kandidátky a její zaslání na oblasti a zveřejnění na webu do 31.8.2019
 • volební schůze na oblastech probíhají v termínu od 1.9.2019 do 30.11.2019. Termín volební schůze oznámí vedoucí oblasti předsedovi volební komise.
 • doručení zapečetěných uren volební komisi do 15.12.2019
 • ostatní termíny se řídí volebním řádem

 

 1. platnost hlasovacího lístku
 • zvolený kandidát musí být jasně označen na oficiálním volebním lístku
 • označení kandidátů na volené funkce nesmí překročit počet pro danou funkci
 • není povinností volit do všech funkcí, za platný je považován hlasovací lístek na kterém je zvolen min. jeden kandidát

 

 1. odpovědnost
 • výbor klubu

ve spolupráci s předsedou volební komise za správnost a včasné doručení volebních lístků (kandidátek) vedoucím oblastí a zveřejnění na klubových stránkách. Případné doplnění návrhu kandidátů dle §2 odst. 6 a v dohodnutém termínu zaslání předsedovi volební komise.

 • vedoucí oblastí

odpovídají za proces zvolení oblastní volební komise (VO může být členem této komise), která pak přebírá průběh voleb na oblastní volební schůzi.

Odpovídá za evidenci členů oblasti v den volební schůze, zajištění hlasovacích lístků a ostatních tiskovin nutných k průběhu voleb a jejich předání oblastní volební komisi. Doručení zapečetěné urny volební komisi v termínu daném VŘ.

 • Oblastní volební komise

Odpovídá za počet vhozených volebních lístků do zapečetěné urny, který musí souhlasit s doloženou prezenční listinou voličů.

Za doložené plné moci v případě hlasování touto formou

Řádnou prezenční listinou voličů

Řádně vyplněnou přílohou VŘ

Plné moci, prezenční listina a zápis o průběhu voleb musí být součástí zapečetěné urny doručené volební komisi.

Za řádné zapečetění volební urny s vnějším čitelným označením oblasti

 • volební komise

Příjem a evidence doručených návrhů kandidátů

Kontrola údajů přijatých návrhů

Sestavení volebního lístku

Kontrola zapečetěných uren

Kontrola počtu hlasovacích lístků s počtem voličů, platnost hlasovacích lístků

Soulad prezenčních listin z uren s evidencí od ekonoma klubu

Správnost vyplnění doručených zápisů

Vyhlášení výsledků voleb v souladu termíny VŘ

 

 11.12.2019 - Výsledky voleb do orgánů klubu

Volební komise ve složení Bronislav Oravec, Petr Komárek a Martin Křižák se sešla dne 11.12.2019 a provedla sčítání volebních lístků v jednotlivých oblastech s následujícím výsledkem:

Předseda: Ing. Aleš Doležal
Jednatel Ing. Lukáš Vodnárek
Poradce chovu Milan Černý
Ekonom Ing. Petra Hanzlíková
Výcvikář Zdeněk Jandl
Vedoucí redakční rady Ing. Kamil Holý Ph.D.
Členka výboru Magdalena Vodnárková
Revizní komise Vlastimil Baštýř 
  Mgr. Jiří Brož
  Martin Šeba
Kárná komise Petr Komárek
  MVDr. Lenka Martinková
  Lubomír Volek

Zápis z jednání volební komise pdf button

Potvrzení výsledků volebpdf button


 11.12.2019 - Výsledky voleb vedoucích oblastí

Oblast č. 1 Petr Komárek
Oblast č. 2 Michal Kraus
Oblast č. 3 Břetislav Blinka
Oblast č. 4 Miroslav Mackovčin
Oblast č. 5 Ing. Pavel Havran
Oblast č. 6 Kateřina Rajglová
Oblast č. 7 Martin Křižák
Oblast č. 8 Kateřina Nováková
Oblast č. 9 Petra Pokorná
Oblast č. 10 Branislav Oravec

 

Informace k volbám

Postup při volbách na oblastních schůzích open pdf

Příloha volebního řádu open pdf

Prohlášení kandidáta 

Plná moc 

Volební lístek 

Náplň funkcí v ČKCHABJ 

 

Kandidáti

Seznam kandidátů 

Oblast č. 4 

Martin Rajgl 

Aleš Doležal 

 

Termíny volebních schůzí

Oblast č. 1 - 11.10.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 1 

Oblast č. 2 - 12.10.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 2 

Oblast č. 3 - 2.11.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 3 

Oblast č. 4 - 20.9.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 4 

Oblast č. 5 - 10.11.2019

Oblast č. 6 - 29.9.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 6 

Oblast č. 7 - 8.9.2019   - Zápis ze schůze oblast č. 7 

Oblast č. 8 - 11.10.2019

Oblast č. 9 - 20.9.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 9 

Oblast č. 10 - 28.9.2019